$nbsp;

Tag: Nội dung văn khấn 2019

Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng