$nbsp;

Bói bài tarot là một cách bói chiêm tinh dự báo về tương lại của người châu âu có từ thế kỷ 18 nhưng một số tài liệu chỉ ra rằng một số quân bài tarot được tìm thấy ở thế kỷ 15. Khi xem bói bài tarot bạn sẽ thấy mỗi quân bài ta rốt đều mang một ý nghĩa khác nhau và nó đều hàm chứa một điều gì đó sắp xảy ra của bạn trong tương lai – từ đó các chiêm tinh sẽ đưa ra những lời khuyên thiết thực dành cho bạn.
Thư viện tổng hợp
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|